Slide 1
ANBI

ANBI Gegevens

  • Statutaire naam: Stichting Sint Nicolai Broederschap, gevestigd te Arnhem
  • Fiscaal nummer: 2987569
  • Contactgegevens
  • Bestuurssamenstelling
  • Beleidsplan
  • Beloningsbeleid: bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. De medewerkers van de stichting vallen niet onder enige cao maar in het beloningsbeleid wordt aansluiting gezocht bij de Salaristabel gemeenteambtenaren, voor de rentmeester is een specifieke beloningsregeling getroffen.
  • Doelstelling: het verlenen van steun aan bewoners in het werkgebied, ter voorkoming van armoede of ter bevordering van elementaire maatschappelijke ontplooiing. Daarnaast verleent de stichting geldelijke steun aan nuttige instellingen van liefdadigheid of met sociale doeleinden die naar het oordeel van het bestuur voor ondersteuning in aanmerking komen.
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • Toelichting op de staat van baten en lasten
  • Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Related Articles